KU Life Honorary Members
 1. 1922.  Honorable Sir Mian Muhammad Shafi
 2. 1922.  Nawab Sir Sahibzada Abdul Qaiyum Khan
 3. 1924.  H.H Sir Shuja-ul-Mulk
 4. 1925.  Honorable K.B Mian Fazli Hussain
 5. 1929.  H.E. Shah Wali Khan
 6. 1930.  Prince Azam Jan
 7. 1930.  Shahzda Muazzam Jah
 8. 1934.  H.E Sir Ralph Griffith
 9. 1935.  Khalide Edive Khanam
 10. 1935.  Honorable Sir Abdur Rahim
 11. 1936.  Muhammad Ali Jinnah
 12. 1937.  Jawahar Lal Nehru
 13. 1938.  Mahatma Gandhi
 14. 1939.  Maulana Abdul Kalam Azad
 15. 1940.  RT. Honorable SirAkbar Hydari
 16. 1942.  H.H. Nawab Hamidullah Khan
 17. 1943.  H.E. Sir George Cunningham
 18. 1945.  H.H. Nawab Sir Sadiq Muhammad Khan Abbasi
 19. 1947.  Honorable Sardar Abdur Rab Nishtar
 20. 1948.  H.E Alhaj Khawaja Nizamuddin
 21. 1949.  Honorable Fazalur-Rehman
 22. 1949.  Dr. Mahmud Hassan
 23. 1950.  Mohammad Reza Shah Pehlivi
 24. 1951.  Mr. Laiq Ali
 25. 1952.  Mrs. Eleanor Roosevelt
 26. 1954.  Sardar Abdur Rashid Khan
 27. 1955.  H.E. Khan Qurban Ali Khan
 28. 1956.  Khan Abdul Qaiyum Khan
 29. 1962.  Mohtarma Fathima Jinnah
 30. 2002.  Dr. Abdul Quadeer Khan